Regulamin korzystania z Portalu wczasy.online

Regulamin korzystania z Portalu wczasy.online

 

§1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na portalu wczasy.online zwanym dalej Portalem oraz zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Umożliwianie korzystania z Portalu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

2. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Portalu.

3. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Portalu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.

4. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Portalu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem.

6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

 

§2 Definicje

 

1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

2. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,

3. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),

4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

6. Usługodawca – Jagiellonia Podróże Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rakowickiej 20/3B; 31-510 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział KRS pod numerem 0000432521, posiadająca NIP 6762458315, REGON 122658245, wysokość kapitału zakładowego 380 000 zł.

7. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę,

8. Touroperatorzy - organizatorzy turystyki, np. biura podróży, z którymi Usługodawca współpracuje jako agent turystyczny

9. Usługi - świadczenia realizowane przez Touroperatora, w tym Imprezy Turystyczne oferowane poprzez Usługodawcę poprzez Portal

10. Impreza Turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną będące w Ofercie

11. Oferta - informacje przekazywane przez Usługodawcę pochodzące od Touroperatora dotyczące warunków realizacji Usług Turystycznych, zamieszczane na Portalu

12. Rezerwacja Wstępna – rezerwacja dokonana przez Usługobiorcę na stronie Portalu, która nie stanowi potwierdzenia zawarcia Umowy i wymaga dodatkowego potwierdzenia przez konsultanta wczasy.online

13. Rezerwacja Stała – potwierdzenie z systemu rezerwacyjnego Touroperatora, które potwierdza zawarcie Umowy z Usługobiorcą;

14. Umowa - umowa o świadczenie usług turystycznych zawierana za pośrednictwem Usługodawcy, przez Touroperatora i Usługobiorcę w oparciu o którą Touroperator za zapłatą ceny przez Usługobiorcę zobowiązuje się do świadczenia Usług

15. Warunki uczestnictwa – integralna część umowy o świadczeniu usług turystycznych zawarta pomiędzy Touroperatorem a Klientem.

 

§3 Wymagania techniczne korzystania z Portalu

 

1. Usługi świadczone są Usługobiorcom, którzy spełniają następujące wymagania techniczne:

 • posiadają połączenie z siecią Internet,
 • posiadają przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu cookies.

 

§4 Zakres Usług

 

1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca w szczególności:

 • umieszcza na Portalu oferty usług turystycznych przekazane przez Touroperatorów oraz zapewnia możliwość ich wyszukiwania, przeglądania i sortowania według różnorodnych kryteriów;
 • zgodnie z umowami agencyjnymi bez wyjątku zachowuje ceny ofert usług turystycznych wskazane przez Touroperatorów;
 • publikuje na Portalu komunikaty prasowe dotyczące rynku turystycznego w Polsce i umożliwia ich przeglądanie przez Usługobiorców;
 • umieszcza na Portalu informacje na temat kierunków i regionów geograficznych oraz umożliwia ich przeglądanie

2. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców.

 

§5 Ochrona danych osobowych

 

1. Usługobiorcy korzystający z Portalu Usługodawcy pozostają anonimowi do momentu, kiedy sami nie zadecydują inaczej. Usługodawca gromadzi jedynie informacje dotyczące liczby osób odwiedzających poszczególne strony Portalu oraz informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są w celach technicznych związanych z administracją serwerami.

2. Usługobiorcy, którzy postanowią autoryzować swoją aktywność w Portalu Usługodawcy, proszeni są o wypełnienie formularza i dobrowolne podanie informacji umożliwiających kontakt z użytkownikiem (adres e-mail), oraz imienia i nazwiska. Dane te są wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie do niezbędnych kontaktów z Usługobiorcą w celu realizacji umowy.

3. Usługobiorcy, którzy za pośrednictwem Portalu dokonują zakupu usług turystycznych, przekazują Usługodawcy dodatkowo inne dane - wskazane przez Usługodawcę w formularzu rezerwacyjnym - konieczne w procesie rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Dane te objęte są ochroną zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych". Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny i związane jest wyłącznie z procedurą rezerwacji i zakupu usługi turystycznej. Wypełnienie formularza rezerwacji i zakupu usługi turystycznej oznacza zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych. Każdemu Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych, a także żądania do zaprzestania przetwarzania danych.

 

4. Administratorem danych osobowych jest Jagiellonia Podróże Sp. z o.o. ul. Rakowicka 20/3B, 31-510 Kraków. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, to wczasy@wczasy.online oraz telefon: 12 422 03 45.

5. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

6. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

7. Usługodawca uprawniony jest odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych niezbędnych ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwości usług świadczonych przez Usługodawcę.

8. Dane Użytkownika podane podczas: zapisywania się na newsletter, wysyłanie zapytania dotyczącego oferty, wypełniania formularza rezerwacji lub rozmowy z konsultantem, będą przez Usługodawcę traktowane jako poufne i przechowywane przy użyciu technik zabezpieczających nieuprawniony dostęp osobom trzecim. Dane te mogą być udostępniane wyłącznie na żądanie uprawnionych organów państwowych.

9. Niektóre obszary Portalu mogą wykorzystywać pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Usługobiorcy identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Pliki typu cookies są nieszkodliwe dla komputera Usługobiorcy ani dla danych Usługobiorcy. Warunkiem działania plików typu cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę Usługobiorcy. Pliki typu cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

 

§6 Korzystanie z Portalu

 

1. Korzystanie z Portalu internetowego wczasy.online w tym w szczególności dokonanie rezerwacji wycieczki za pośrednictwem Portalu, jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w poniższym regulaminie.

2. Dokonanie zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Umowy, Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego Touroperatora oraz Regulaminu Portalu Internetowego wczasy.online

3. Dane Klienta zawarte w rezerwacji i Umowie powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub dowodzie osobistym.

4. W chwili dokonania rezerwacji wycieczki turystycznej powinni Państwo posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

5. Korzystając z Portalu Usługodawcy Usługobiorca zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujące na terenie Polski.

6. Za niewypełnienie wymogów, o których mowa w pkt.3 i 4, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

7. Prezentowane na Portalu Oferty nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią jedynie zaproszenie do negocjacji warunków Usług Turystycznych z Touroperatorami.

8. Administratorem danych wprowadzonych przez Usługobiorcę jest Jagiellonia Podróże Sp. z o.o. Dane przetwarzane są zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

§7 Prawa i obowiązki stron

 

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2. Usługodawca dołoży starań, aby Portal funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Portalu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów oraz dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie jest zobowiązany informować o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Portalu, przy czym będzie dokładał wszelkich starań aby stosowny komunikat o przerwie w świadczeniu usług zamieszczany był na bieżąco na stronach internetowych Portalu.

3. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.

4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Portalu treści o charakterze bezprawnym.

5. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Portalu (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego na podstawie łączącej go z dostawcą Umowy. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Portalu wykraczające poza granice dozwolone prawem jest możliwe jedynie na podstawie odrębnej umowy zawartej z Usługodawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Usługodawca może powiadomić też usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

 

§8 Rezerwacja Usługi

 

1. Rezerwacja Wstępna wysłana poprzez portal nie jest równoznaczna z zablokowaniem miejsc w systemie rezerwacyjnym Touroperatora. Dostępność miejsc każdorazowo musi zostać potwierdzona przez pracownika Usługodawcy.

2. Po dokonaniu Rezerwacji Wstępnej, Usługobiorca otrzyma do wglądu wszelkie dokumenty związane z nabyciem Usługi, w szczególności Umowę oraz Warunki Uczestnictwa. Dokonanie Rezerwacji Wstępnej i otrzymanie wstępnych dokumentów rezerwacyjnych jest zaproszeniem do zawarcia Umowy. Wczasy.online otrzymuje wstępne informacje od Touroperatora o Ofercie, które ze względu na to, że usługi Touroperatorów są sprzedawane jednocześnie w wielu placówkach, są ograniczone ilościowo, a systemy informatyczne z uwagi na uwarunkowania natury technicznej uniemożliwiają aktualizowanie tych samych ofert sprzedawanych jednocześnie, toteż Rezerwacje Wstępne mogą nie zostać zrealizowane. Wobec powyższego, Usługobiorca wyraża zgodę na zawarcie Umowy oraz dokonanie płatności bez gwarancji, że dostępność miejsc w ramach Oferty oraz cena wskazana w Ofercie nie ulegną zmianie. Dokumenty nie wymagają składania jakichkolwiek dodatkowych podpisów. Po potwierdzeniu ostatecznej możliwości realizacji Usługi Turystycznej może potwierdzić udział Usługobiorcy na warunkach zawartych w Umowie lub zaproponować inną Usługę na innych warunkach lub w przypadku braku możliwości realizacji Usługi przez Touroperatora, zwróci wpłacone środki. W przypadku braku akceptacji przez Usługobiorcę realizacji Usługi na innych warunkach, Użytkownikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków.

3. Ostatecznym potwierdzeniem zawarcia Umowy jest potwierdzenie Rezerwacji Stałej wysłane/dostarczone przez konsultanta wczasy.online po dokonaniu wymaganej opłaty za rezerwację. W przypadku braku potwierdzenia Rezerwacji Stałej przez Touroperatora wczasy.online zwróci Użytkownikowi dokonaną wpłatę

4. Touroperator może odstąpić od Umowy zgodnie z ogólnymi Warunkami Uczestnictwa danego Touroperatora.

5. Integralną częścią umowy są katalogi i materiały marketingowe takie jak broszury, ulotki, dostarczone przez Touroperatora, informacje zawarte na stronie internetowej Touroperatora oraz Warunki Uczestnictwa i Warunki Ubezpieczenia

6. Rezerwacji i zakupu Usługi można dokonać we własnym imieniu lub w imieniu innych osób lub podmiotów. Osoba dokonująca jakichkolwiek czynności wobec Usługodawcy w imieniu innych osób lub podmiotów jest zobowiązana posiadać stosowne pełnomocnictwo. Działanie jako pełnomocnik z przekroczeniem zakresu pełnomocnictwa lub bez ważnego pełnomocnictwa skutkuje zawarciem wszelkich umów we własnym imieniu i skutkuje odpowiedzialnością cywilną i karną. Osoba działająca w imieniu innych osób lub podmiotów jest zobowiązana do przekazania swoim mocodawcom treści Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wszelkich innych klauzul informacyjnych otrzymanych od wczasy.online.

7. Ceny przedstawione w Ofertach są cenami detalicznymi brutto i nie są wyższe od cen przedstawionych przez Touroperatorów. Portal nie pobiera dodatkowej opłaty manipulacyjnej z tytułu korzystania z Portalu.

8. Cena Imprezy Turystycznej podana w Ofercie obejmuje wszystkie składniki zawarte w jej opisie, a w szczególności:

 • Opłatę za zakwaterowanie,
 • Opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym),
 • opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,
 • opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych,
 • opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki,
 • inne zgodne z opisem wycieczki,
 • podstawowe ubezpieczenie KL i NNW

9. Jeżeli po dokonaniu Rezerwacji Touroperator zmieni lub wycofa zarezerwowaną Usługę, Rezerwacja zostanie anulowana bez obowiązku ponoszenia żadnych kosztów przez Usługobiorcę. Każdy z Touroperatorów w oparciu o obowiązujące u niego warunki uczestnictwa ma możliwość zmiany, bądź wycofania zaplanowanej Imprezy Turystycznej. Korzystając z Portalu, Usługobiorca akceptuje fakt, iż wczasy.online nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje Touroperatorów w tym przedmiocie.

10. Wczasy.online zastrzega sobie prawo do anulacji dokonanej Rezerwacji i pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek usterek systemu teleinformatycznego na Portalu, lub błędu systemu informatycznego Touroperatora zostały podane błędne ceny lub inne istotne elementy Umowy, w tym w opis zarezerwowanej przez Usługobiorcę Usługi.

11. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, wszelkie dokumenty związane z zakupami Usług w ramach działania Portalu, będą przesyłane do Usługobiorcy w utrwalonej formie elektronicznej, gotowe do wydruku na adres e-mail wskazany w formularzu rezerwacyjnym.

12. Zmiana, bądź anulowanie Rezerwacji możliwe jest według Warunków Uczestnictwa określonych przez Touroperatora, które są doręczane Usługobiorcy wraz z Rezerwacją

 

§9 Płatności

 

1. W zależności od konkretnego Touroperatora i czasu pozostałego do wylotu, istnieje możliwość płatności całkowitej lub w dwóch albo trzech ratach (zaliczka i dopłaty do całości).

2. W przypadku krótkiego czasu do rozpoczęcia realizacji Usługi Turystycznej, rezerwacja wymaga wpłaty całej kwoty ceny również w przypadkach gdy nie doszło jeszcze do wystawienia Rezerwacji Stałej.

3. Portal dopuszcza następujące formy płatności:

 • Przelew bankowy
 • Płatność kartą kredytową/debetową akceptowaną przez terminal używany przez Jagiellonia Podróże Sp. z o.o.
 • Płatność kartą kredytową online;
 • Płatność za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności internetowe
 • Bony turystyczne honorowane przez Jagiellonia Podróże Sp. z o.o.

4. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na rachunek wskazany w dokumentach dotyczących Usługi Turystycznej otrzymywanych od wczasy.online lub na rachunek bankowy Jagiellonia Podróże Sp. z o.o.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową/debetową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem podmiotu obsługującego płatności internetowe zgodnie z regulaminem tej platformy płatniczej

 

§10 Odpowiedzialność

 

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.

2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane na Portalu przez Usługobiorców.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach nie będących własnością Usługodawcy, do których linki zawarto na Portalu.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

 • za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Portalu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem
 • za jakiekolwiek szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.

5. Do 24 godzin przed wylotem/wyjazdem Usługobiorca zobowiązany jest skontaktować się z Usługodawcą lub z Touroperatorem w celu potwierdzenia godzin wyjazdu/wylotu

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób korzystających z usług świadczonych przez Usługodawcę, wynikające z faktu nie odbycia podróży w przypadku występowania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a także z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności odwołania wyjazdu przez Touroperatora, strajku pracowników linii lotniczych, pracowników portów lotniczych, itp

 

§11 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać według wyboru w formie pisemnej na adres Usługodawcy, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres bpodrozy@jagiellonia.krakow.pl

2. Usługobiorca może złożyć reklamację pod rygorem nieważności w terminie do 30 dni od powrotu z imprezy turystycznej lub zakończenia terminu wykonania innej usługi.

3. Nienależyte wywiązanie się z umowy przez dostawcę usługi (w tym Touroperatora, Towarzystwo Ubezpieczeniowe, Wykonawcę usługi parkingowej), należy kierować wyłącznie do właściwego dostawcy. Reklamacje rozpoznaje Touroperator na zasadach zapisanych w warunkach uczestnictwa lub właściwy dostawca zgodnie ze stosowanymi przez siebie zasadami.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:

 • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego)
 • numer reklamowanej rezerwacji
 • przedmiot reklamacji ze szczegółowym opisem
 • ewentualne załączniki dokumentujące dane fakty (zaistniałą sprawę).

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania jej przez Usługodawcę.

6. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na podany adres listem poleconym lub przesyłką kurierską.

 

§12 Postanowienia końcowe

 

1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych Usługobiorców

2. Korzystając z usług świadczonych przez wczasy.online Usługobiorca oświadcza, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego jasne i zrozumiałe, i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez zastrzeżeń.

3. W sprawach nieuregulowanych przez postanowienia niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.

4. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Portalu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej wczasy@wczasy.online